fokus på Kvalité och miljö

Miljöpolicy

Samarbete Med ISO-certifierad kvalitet

Maskin & Mekan levererar kvalitet och det vill vi göra tillsammans med våra leverantörer. Kvalitet för oss innebär uppfyllelse av avtal, ordning och reda, dokumentation, riskbaserat tänkande och ett ständigt förbättringsarbete.

Vi är en trovärdig affärspartner där långsiktiga affärsrelationer är en självklarhet, därför viktigt att våra leverantörer har samma åsikt. Maskin & Mekan är ISO 14001 och ISO9001 certifierade. Därför arbetar vi aktivt med att reducera vår belastning på vår yttre miljö och har ett kontinuerligt
förbättringsarbete.

Samarbete med ansvar

När ni arbetar på Maskin & Mekans uppdrag inkluderas ni i vårt miljö- och förbättringsarbetet. Era kunskaper om dessa områden är därför viktiga för att våra rutiner ska fungera. Nedan informerar vi om vad ni och den personal ni tillhandahåller ska känna till.

Maskin & Mekan följer de säkerhets- och miljökrav som är uppsatta. Vi respekterar och följer konkurrensregler, arbetsmarknadslagar, avtal, säkerhetskrav och andra bestämmelser som sätter ramar för vår verksamhet.

Det är vi tillsammans med våra leverantörer som har ansvaret för att de miljö-, sociala- och arbetsrättsliga krav som vi ställer verkligen följs. Som leverantör till Maskin & Mekan är det angeläget att känna till dessa krav och se till att de efterlevs i de uppdrag du utför för vår räkning eller i samarbete med oss.

Effektivitet och miljö

Som leverantör till Maskin & Mekan förväntas du bidra till miljöarbetet genom att ha ett högt miljömedvetande i din egen organisation och aktivt verka för att Maskin & Mekans miljöpolicy följs.

Leverantören förväntas dessutom använda resurser effektivt och minimera sina utsläpp till mark och vatten. Kemiska produkter ska hanteras på ett ansvarfullt sätt och ersättas med mer miljöanpassade när alternativen finns.

Om ni använder kemikalier och faromärkta produkter i arbetet ska ni ha med säkerhetsdatablad, ha utrustning för uppsamling av spill samt själva ordna borttransport av avfall.

Maskin & Mekan väljer miljömärkta produkter så stor utsträckning som möjligt och vi rekommenderar våra leverantörer att göra detsamma.

Säkerhet först

I all verksamhet och i alla de projekt som Maskin & Mekan bedriver prioriteras medarbetarnas hälsa och säkerhet högt, detta förväntas även våra leverantörer göra. Omsorgen om säkerheten gäller alla former av arbetsmiljö – ingen medarbetare ska riskera fysisk eller psykisk skada på sin arbetsplats.

Alla medarbetare ska ha information om riskerna i sitt arbete, tillgång till personlig skyddsutrustning där så krävs och får utbildning i hur utrustning hanteras på korrekt sätt.

Fordon, maskiner och annan utrustning ska vara korrekt underhållna och säkra att använda så att risken för skador och ohälsa minimeras. Tillsammans samarbetar vi och strävar efter kontinuerlig förbättring för att förhindra alla typer av skador.

Miljöpolicy

Är för oss:

Att vi arbetar långsiktigt med att återvinna material i våra anläggningar.

Att vi analyserar våra miljörisker och inte menligt öka vår miljöbelastning på lång sikt.

Att vi följer gällande tillstånd och lagstiftning och utbildar oss i miljövänlig teknik.

Att vi utför internrevision, förebyggande arbete, riskanalyser och ständiga förbättringar.

För dig som leverantör:

Du följer gällande lagar och vår miljöpolicy.

Du bidrar till Maskin & Mekans förbättringsarbete genom rapportering av förbättringsförslag, avvikelser samt olyckor och tillbud.

Du levererar komplett dokumentation på utfört arbete.

Du skyddar Maskin & Mekans tillgångar från skador, stöld, förlust eller felaktig användning.

Martin Sjöberg, VD Maskin & Mekan i Växjö AB